V případě dotazů ke knize či objednávkám, nás kontaktujte.
e-mail: kniha@propracisdetmi.cz, tel: 603 922 253

Zaplacením objednávky knihy souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Distributorem knihy je společnost Computer Media s.r.o., se sídlem Olomoucká 4630/28, 796 01, Prostějov. Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45573. IČ: 26919974, DIČ: CZ26919974, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Distributor”).

1.2. Prodávajícím je Jakub Jonáš, Babín 6, Babín, 34101, IČO: 04964705. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Datum vzniku: 5. 4. 2016,  jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Prodávající” / “Poskytovatel” ).

1.3 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel” / „Kupující”)

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je zakoupená kniha s názvem: Velká kniha o táborech. Zakoupena na webu propracisdetmi.cz

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny knihy vzniká právo kupujícíhu knihu obdržet a využívat.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu knihy stanovenou na webových stránkách Poskytovatele. Buď na základě přímé platby bankovním převodem, a nebo v případě Zásilkovny také dobírkou.

4.2. Uživatel je povinen otestovat po obdržení, že kniha dorazila v pořádku.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 11 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka, Poptávka

5.1. Dokončením procesu objednání, v košíku či pokladně, vzniká závazek platby.

5.2. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku po obdržení zkontrolovat a případně nahlásil nepřenost.  Objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě tedy “Velkou knihu o táborech”. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V objednávkovém formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. 

6.2. Objednávka, včetně platebních údajů bude zaslána do uvedeného emailu z formuláře po odeslání objednávky.

6.3. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené objednávky. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení knihy a je zasílán na e-mail Kupujícího, a to elektronickou formou.

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby

Na webové stránce propracisdetmi.cz je možné využít platbu převodem. V případě doručením formou Zásilkovny je možnost platit také dobírkou. Potřebné údaje budou zaslány v objednávce na e-mail uvedený ve formuláři.

7.2. Možnosti plateb

Bankovním převodem.

Dobírkou (v případě dopravy přes Zásilkovnu)

8. Doprava

8.1. Kniha bude doručena vámi vybraným dopravcem v objednávkovém procesu. Zpravidla do 48 hodin od zaplacení objednávky.

  • Zásilkovna, cena 79 Kč*
  • Česká pošta – balík do ruky, cena 129 Kč*

*Ceny jsou závislé na aktuálních cenách dopravců.

8.2. V případě změny dopravce nebo rozšíření možností dopravce bude informace v obchodních podmínkách přidána a na webu tato možnost zveřejněna.

8.3. Po doručení knihy daným dopravcem doporučujeme obsah balíčku zkontrolovat. Pokud by byl poškozený. Je třeba ihned informovat prodejce, aby mohl situaci řešit.

9. Odstoupení od smlouvy, reklamace

9.1. Při objednáním knihy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (30 dnů ).

Odstoupení je možno provést na e-mailu: kniha@propracisdetmi.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně knihy. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 30denní garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud zveřejněné lekce a bonusy související s programem.

9.2. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu kniha@propracisdetmi.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. Poskytovatel má zajistit (po zaplacení) odesláni knihy od distibutora na kupující. 

10.2. Poskytovatel má právo nezaslat objednávku, pokud vyplněný formulář neobsahuje všechny potřebné údaje.

11. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

11.1. Kniha je autorským dílem Distibutora a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11.2. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

11.3. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

12. Řešení sporů se spotřebiteli

12.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: kniha@propracisdetmi.cz . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

13.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

13.3. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.7.2023


Případné změny v obchodních podmínkách budou s předstihem zaslány zákazníkům, a poté uveřejněny na této webové stránky.

Kdyby cokoliv nebylo jasné, pak volejte 603 922 253 nebo pište na e-mail kniha@propracisdetmi.cz

Přesunout se na začátek